"๘๔ ผู้ประมาท คือผู้ขาดสติ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)


"๘๔ ผู้ประมาท คือผู้ขาดสติ"

" .. "ถ้าขาดสติแล้วก็จัดว่าเป็นผู้ประมาท" ทำอะไรก็พลั้งเผลอ บางทีเดินไปก็สะดุด ทำงานก็พลาด "นี่เพราะขาดสติ"

ดังนั้น พระพุทธเจ้า "จึงสอนให้บรรดาพุทธสาวกและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นหลัก" คือสติระลึกอยู่ในกาย ระลึกอยู่ในเวทนา ระลึกอยู่ในจิต ระลึกอยู่ในธรรม เป็นข้อ ๆ ไป "๔ อย่างนี้เป็นพื้นฐานแห่งการทำจิตใจของเราให้ละจากกิเลสอาสวะ" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3069 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย