"แก้ปัญหา แก้กันที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12    23 พ.ย. 2557

 "แก้ปัญหา แก้กันที่ใจ"

" .. คำว่ากรรม ก็คือการกระทำทางกายและวาจา
มโนกรรมเป็นใหญ่เป็นประธาน ในความอยากทั้งปวง

การกระทำทางกาย ทางวาจา
จะออกมาจากความอยากของใจนี้ ทั้งหมด

การทำผิดทำถูก พูดผิดพูดถูก จะเป็นผลสะท้อนเข้าหาใจ
ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาของความอยาก ต้องแก้กันที่ใจ .. "

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ  


• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• จิตก็ทำนองเดียวกับใบไม้

• "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี

• ๒๗.ปางภัตกิจ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย