"วิหิงสา ความเบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

 "วิหิงสา ความเบียดเบียน"

" .. ผู้เบียดเบียนเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งไว้ แต่ผลที่แท้จริงอันจักเกิดจากกรรม
คือการเบียดเบียน ที่ได้ประกอบกระทำลงไปนั้น

เป็นทุกข์เป็นโทษ แก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
    

5,383


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย