(คำสอนหลวงพ่อ) ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร

 DMCnews  

กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญ
ไม่ใช่หมายถึง ผู้ที่ไปเชิญชวนคนมาทำบุญเท่านั้น
หากแต่หมายถึง บุคคลนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่ชาวโลก
ทั้งความประพฤติทางกาย วาจา ใจ
ต้องอุดมไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
อย่างนี้จึงจะเรียกว่า “กัลยาณมิตร” อย่างแท้จริง

หลักสำคัญที่สุดของทุกชีวิต ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาตินั้น
ต่างก็ต้องการแสวงหาความสุขแท้จริงทั้งนั้น
และความสุขนี้รวมประชุมอยู่ในพระธรรมกาย
ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุก ๆ คน
ในฐานะที่เราเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร
เราก็ต้องไปแนะนำชาวโลก
เพื่อให้เขาพบความสุขที่แท้จริง
เพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง
เพื่อแนะนำให้เขาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้

การที่เราจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้นั้นจะต้องสั่งสมบุญ
ตั้งแต่การให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอ
แม้ทีละเล็กละน้อยก็จะค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้น
แล้วในที่สุดก็จะน้อมนำใจเราเข้าถึงพระธรรมกาย
พบกับความสุขภายใน ความสุขก็จะขยายออกมาภายนอก
ทำให้จิตใจเบิกบาน ผิวพรรณวรรณะผ่องใส
มีพลังใจที่จะดึงดูดหมู่ญาติให้มาร่วมบุญด้วย
นี้เป็นหลักสำคัญของผู้นำบุญ

ดังนั้น กัลยาณมิตรจะต้องปฏิบัติธรรมทุก ๆ วัน
อย่างสม่ำเสมอ ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียว
ไม่ว่าเราจะมีภารกิจเหน็ดเหนื่อยเมื้อยล้าแค่ไหนก็ตาม
เราก็จะไม่ทิ้งเรื่องปฏิบัติธรรม

5,449


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย