"กรรมเป็นเรื่องสำคัญ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    29 ต.ค. 2566

.
 "กรรมเป็นเรื่องสำคัญ"

- กรรมมีความสำคัญเหนือกว่าตัวบุคคลทั้งปวง
- บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่
- เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่
- แต่เป็นคนเลวเพราะกรรม
- เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะกรรม

" .. "ที่ยกมากล่าวข้างต้นนี้เป็นพุทธศาสนภาษิต" ที่ควรได้รับความ สนใจเป็นอย่างยิ่ง "เรื่องของกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก" แม้จะกล่าวว่า เรื่องของกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็ไม่ผิด

"เพราะกรรมเท่านั้นที่เป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและกรรมเท่านั้นที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์" สุขทุกข์ทั้งหลายบรรดามีในที่ทุกแห่ง ในกาลทุกเมื่อมิได้เกิดจากเหตุอื่นใด "เกิดจากกรรมตัวเดียวเท่านั้น" .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    DT014902

วิริยะ12

29 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย