."การละกิเลสยากมาก เพราะมุ่งละกิเลสผู้อื่น" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "การละกิเลสยากมาก เพราะมุ่งละกิเลสผู้อื่น"

" .. เพราะเหตุใดหรือแม้พิจารณาให้ดีย่อมได้ความเข้าใจพอสมควรว่า "การละกิเลสยากมาก เพราะพากันไปมุ่งละกิเลสผู้อื่น ไม่มุ่งละกิเลสตนเอง" กิเลสจึงท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่ทุกวันนี้ จนบดบังแสงแห่งพระพุทธศาสนา แสงแห่งพระธรรมคำทรงสอนในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นทุกเวลานาที

"อย่าไปมุ่งเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่น" แม้ปรารถนาเป็นผู้พ้นทุกข์ ทุกข์เกิดจากกิเลสเพราะการเพ่งเล็งแก้กิเลสของผู้อื่นนั้น "นอกจากจะไม่ทำให้กิเลสของตนเบาบางห่างไกลออกไป ยังจะเพิ่มกิเลสของตนให้มากขึ้น" กิเลสของใครคนใด ใครคนนั้นต้องแก้ ไม่ใช่คนอื่นจะไปแก้ให้ได้ .. "

"แสงส่องใจ วันจักรี ๒๕๔๘"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    

5,386


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย