"การนับถือศาสนา กับการปฏิบัติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "การนับถือศาสนา กับการปฏิบัติ"

" .. คำว่า "นับถือศาสนา กับการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้น" มันต่างกันหลาน "การนับถือนั่นคือความยอมรับว่าดี" ไม่ขัดไม่แย้งไม่แข่งดีแข่งเด่น "ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ความเทิดทูนไว้บนหัวหรือบนเศียรเกล้า" แม้จะปฏิบัติตามไม่ได้ แต่ก็ไม่นำกิริยาที่แข็งกระด้างอวดอ้างว่าตัวดีตัวเก่งเข้าไปกล้ำกรายศาสนา "ยกศาสนาไว้บูชาบนหัวใจอยู่เสมอ นี่เรียกว่า ความนับถือศาสนา"

"ส่วนการปฏิบัตินั้น" คือ "ปฏิบัติตามหลักศีล หลักธรรม ด้วยกายวาจาใจ" ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนหลักของศีลธรรมที่ห้ามไว้ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเท่านั้น เช่น อุบาสก อุบาสิกา และพระ เณร ผู้ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลธรรมกันจริงจัง "ท่านปฏิบัติตามจริง ๆ ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่ใด ๆ ทั้งสิ้น" ท่านเคารพแทนองค์ศาสดาผู้ประสาทศาสนธรรมไว้ "นี่เรียกว่า การปฏิบัติ" .. "

"ถาม-ตอบปัญหา"
(หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 

5,415

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย