"แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ"

" .. แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ จงหมั่นทำสติให้แก่กล้า สติทำอย่างไม่ให้ผิดพลาด กุศลและธรรมทั้งหลาย "คุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้นได้ เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียว"

จะคิด จะพูด จะทำ ให้มีสติระลึกนึกเสียก่อน มันผิดก็ให้รู้ มันถูกจึงค่อยทำ "ผู้อื่นไม่ได้ทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว เราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมอง" ผู้อื่นช่วยไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น

ผู้ปรารถนาความเจริญ ความสุข ต้องหมั่นฝึกฝน อบรมตนเอง "ทำเอง-รู้เอง-ได้เอง ใครทำ-ใครได้" ผู้ทำคุณงามความดี มีศีล ศีลที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์

จิตดี จิตที่ไม่อิจฉาริษยาพยาบาทเบียดเบียน เป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ทำให้คนบริสุทธิ์ ทำให้คนมีศีล มีโภคทรัพย์ .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12239&sid=efec9c45f6354e098efb11a15167723d   

5,405


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย