"ผู้มัวเมาเห็นว่าทุกข์เป็นสุข" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    14 ต.ค. 2565


 "ผู้มัวเมาเห็นว่าทุกข์เป็นสุข"

" .. "กายอันนี้เกิดมาทีแรกก็เป็นทุกข์" ความเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นทุกข์ คราวที่สุดจวนจะตายก็เป็นทุกข์ "หาความสุขสบายของกายอันนี้แม้แต่น้อยหนึ่งย่อมไม่มีเลย" เว้นแต่ผู้ยังหลงมัวเมาเข้าใจว่า "ทุกข์เป็นสุขเท่านั้น"

เหตุนี้ พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสไว้ว่า "ในโลกนี้นอกจากทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นย่อมดับไป" ย่อมไม่มีอะไรดังนี้ ฉะนั้น "ผู้มาพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นทุกข์ ดังอธิบายมานี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในกายนี้" แล้วพยายามหาวิถีทางที่จะหนีให้พ้นจากทุกข์ .."

"เทสโกวาท ๑๐๐ ปี"
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
    DT014902

วิริยะ12

14 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5354 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย