"พระอริยบุคคลพ้นอบายภูมิ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "อริยบุคคลพ้นอบายภูมิ"

" .. "พระอริยบุคคลขั้นแรก (พระโสดาบัน) ท่านจึงไม่เข้าไปสู่อบาย" ตรงแน่วแน่ไปเลย "ไม่มีชาติที่แปดเกิดขึ้น" เพราะอะไรเพราะมันแน่นอนแล้วน่ะสิ มันแน่นอนแล้ว เมื่อเข้าหนทางก็ไม่ได้สงสัย ทีนี้ค่อยเคลื่อนไป ไม่ได้มีความสงสัย ไม่ถึงวันใดก็ต้องถึงวันหนึ่ง "จะให้กลับมาทำบาปทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาอีกไม่มี" พ้นจากความเดือดร้อนที่จะเป็นนรกแล้ว

ฉะนั้น "ท่านจึงว่าอริยบุคคลพ้นอบายภูมิ" จิตก็ไม่ไปถึงอบาย ไม่ไปสู่อบาย จึงเป็นผู้ไม่กลับ คือไม่กลับมาทำชั่ว "ใจนั้นทำความชั่วไม่ได้อีก" อันนี้จะได้เห็นเองว่า "ใจมันทำไม่ได้" ก็แปลว่ามันเปลี่ยนไปเป็นอริยชาติไปแล้ว มันกลับมาไม่ได้แล้ว มันเปลี่ยนไปชาตินี้เอง "เรื่องเหล่านี้จะรู้จักเฉพาะเจ้าของเอง" .. "

"ดวงตาห็นธรรม"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
    

5,420


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย