"การทำตนที่ชั่วให้ดีได้ เป็นกุศลที่สูงที่สุด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    11 มิ.ย. 2565

.
 "การทำตนที่ชั่วให้ดีได้ เป็นกุศลที่สูงที่สุด"

" .. "การช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั้น" ผู้ใดทำได้จักได้กุศลสูงยิ่ง "การช่วยตนเองที่ประพฤติไม่ดีให้เป็นประพฤติดีนั้น ก็เป็นการช่วยคนชั่วให้เป็นคนดีเช่นกัน และจะเป็นกุศลที่สูงที่สุดเสียด้วยซ้ำ" เพราะนอกจากตนเองจะช่วยตนเองแล้ว คนอื่นยากจักช่วยได้

นี่หมายความว่า "อย่างน้อยตนเองต้องยอมรับฟังการแนะนำช่วยเหลือของผู้อื่น" ยอมปฏิบัติตามผู้อื่นที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏอยู่ "คือทำตนเองให้เป็นผู้ประพฤติธรรมของสัตบุรุษ ละการประพฤติปฏิบัติธรรมของอสัตบุรุษให้หมดสิ้น" .. "

"การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสงวร
    DT014902

วิริยะ12

11 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5303 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย