"รากเหง้าของความเป็นมนุษย์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)

 วิริยะ12    3 มิ.ย. 2565

.
 "รากเหง้าของความเป็นมนุษย์"

" .. ทาน - ศีล - ภาวนา เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัย

- "ทาน" เป็นเครื่องแสดงน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

- "ศีล" เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลส

- "ภาวนา" อบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง ผู้เป็นหัวหน้างาน หรือ มีภารกิจมาก ควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่ง "เพราะการภาวนาช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจ" ทุกประเภทที่เป็นภาระหนัก "หากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง คงไม่ได้รับความสุข" แม้จะมีสมบัติก่ายกอง .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ 


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• วันมาฆะบูชา

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์

• ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์

• ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๑

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย