"กรรมที่ทำแล้วเหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    18 พ.ค. 2565

.
 "กรรมที่ทำแล้วเหมือนดื่มยาพิษ"

" .. กรรมนั้นเมื่อทำแล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าสู่ร่างกาย "ผู้เบียดเบียนเขา แม้จะได้สิ่งที่มุ่งไว้" แต่ผลที่แท้จริงอันจักเกิดจากกรรมคือ "การเบียดเบียนที่ได้ประกอบกระทำลงไปนั้น เป็นทุกข์เป็นโทษ" แก่ผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

"กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมือนผลของยาพิษร้ายแรง" กรรมนั้นเมื่อทำแล้วก็เหมือนดื่ม ยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว จักไม่เกิดผลร้ายแก่ชีวิตและร่างกายย่อมไม่มี ย่อมเป็นไปไม่ได้ "ถ้าเป็นกรรมดีก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่วก็จักให้ผลชั่ว"

เราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนา "พึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจัง ถูกต้องในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเถิด" จักเป็นสิริมงคล เป็นความสวัสดีแก่ตนเอง .. "

"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926
   DT014902

วิริยะ12

18 พ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5339 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย