"ศีลธรรมเป็นที่พึ่งของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ศีลธรรมเป็นที่พึ่งของใจ"

" .. ใจมีอะไรเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงบ้าง "ถ้าใจมีศีลมีธรรมมีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง นี้แลเป็นอาหารของใจ" ใจอาศัยกับอารมณ์แห่งความดีอันนี้ไปเลย "นี่ท่านว่าสุคโต อยู่ก็ดีไปก็เย็น"

ถ้าหากทำใจให้เดือดร้อนแล้ว "อยู่ก็เป็นทุคโต อยู่ก็เดือดร้อนไปก็เดือดร้อน" อิริยาบถทั้ง ๔ ไม่สบาย "ขาด อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ทำที่พึ่งของตนไม่ได้" อย่างอื่นเราทำได้หมด "แต่จะมาทำที่พึ่งให้ตัวโดยเฉพาะเท่านั้น เราไม่สามารถ" จะแสดงว่า "เราโง่หรือเราฉลาด" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,428


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย