"สติเป็นธรรมรักษาใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สติเป็นธรรมรักษาใจ"

" .. "สติเป็นธรรมรักษาใจได้เป็นอย่างดี ปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบชิด พินิจพิจารณาหาเหตุหาผล" เป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งแวดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับลำดา ให้นำมาใช้

"ธรรมทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตน นี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้อง" ผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปลดเปลื้องตนเองจะเห็นทาง พ้นจากขวากจากหนามคือกิเลสประเภทต่าง ๆ ไปโดยลำดับ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1017&CatID=3

5,404


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย