"ไม่กลับไปเหมือนเดิม" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "ไม่กลับไปเหมือนเดิม"

" .. "จิตของพระอริยเจ้าชั้นโลกุตตระนั้น" แม้จะยังอยู่ในโลก คลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมโดยสถานใด ก็ไม่อาจจูงจิตของท่าน ให้ไขว้เขวเจือปนกับสิ่งเหล่านั้นได้ "คือโลกธรรม ไม่อาจครอบงำจิตได้เลย คือจิตไม่อาจกลับกลายไปเป็นจิตปุถุชนได้อีก" ไม่อาจกลับไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาได้อีก ฯ

"เปรียบเหมือนกะทิมะพร้าวที่คั้นออกมาแล้ว" เอาไปสำรอกหรือเคี่ยวด้วยความร้อน "จนเป็นนํ้ามันออกมาได้แล้ว ย่อมไม่กลับกลายไปเป็นกะทิเหมือนเดิมอีก" แม้จะเอาไปปะปนระคนกับกะทิอย่างไร ก็ไม่อาจทำให้นํ้ามันนั้นกลาย เป็นกะทิเหมือนเดิมได้ .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
    

5,405


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย