"บุพพการี-กตัญญูกตเวที" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "บุพพการี-กตัญญูกตเวที"

" .. "บุคคลผู้ให้ก่อนด้วยเมตตากรุณา" ชื่อว่า "บุพพการี" ฝ่ายบุคคล "ผู้ที่รับแล้วให้ตอบแทนในภายหลัง" ชื่อว่า "กตัญญูกตเวที"

"ผู้ที่ลุอำนาจแห่งตัณหาคือความอยากแต่ที่จะได้" หรืออยากแต่ที่จะเป็นผู้แบมือรับ ไม่อาจจะสละให้ "ย่อมเป็นบุพพการีไม่ได้" ถึงจะอยู่ในฐานะที่พึงเป็นบุพพการี "ก็ปฏิบัติหน้าที่ของบุพพการีไม่ได้"

ท่านจำแนกไว้ ๔ คู่คือ ..

- มารดาบิดากับบุตรธิดา คู่ ๑
- ครูอาจารย์กับศิษย์ คู่ ๑
- พระมหากษัตริย์กับพสกนิกร คู่ ๑
- พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพุทธศาสนิกชน คู่ ๑ ..

"พระธรรมเทศนาทุลฺลภกถา" ในพระบรมมหาราชวัง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
๒ กรกฏาคม ๒๕๓๑    

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย