"รู้ธรรม เห็นธรรมด้วยใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    16 ต.ค. 2563

.
 "รู้ธรรม เห็นธรรมด้วยใจ"

" .. สิ่งที่สามารถสัมผัสรับรู้ธรรมทุกขั้นทุกภูมิได้ "มีใจดวงเดียวนี้เท่านั้น ใจจึงเป็นของคู่ควรแก่ธรรมทั้งหลาย" ทั้งหยาบ กลาง ละเอียด จนถึงวิมุตติธรรม นอกนั้นไม่มีอะไรสามารถสัมผัสรับรู้ธรรมได้

พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระสาวกของพระพุทธเจ้าทุก ๆ องค์ "ทรงรู้ธรรม เห็นธรรมด้วยใจ" มิใช่ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย เลย "ใจจึงเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิอย่างยิ่ง" เมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไขและการบำรุงรักษาโดยถูกทาง เช่น การปฏิบัติจิตภาวนา เป็นต้น .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 DT014902

วิริยะ12

16 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4905 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย