"ชาวพุทธแท้เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    26 ส.ค. 2563

.
 "ชาวพุทธแท้เป็นอย่างไร"

ถาม : ชาวพุทธแท้นั้นคือพระภิกษุหรือเป็นอย่างไร ?

ตอบ : "ชาวพุทธอย่างแท้จริงก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า" จะเป็นพระก็ตาม จะเป็นคฤหัสถ์อย่างนั้นก็ตาม เมื่อมีความมุ่งหมายที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาแล้ว "นั่นแหละที่เรียกว่าชาวพุทธ"

พวกที่ได้ชื่อว่าชาวพุทธ แต่ไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็ไม่ใช่ชาวพุทธ "เป็นชาวพุทธแต่ชื่อเฉย ๆ" อย่างนี้ก็เยอะเหมือนกัน .. "

"สุภัททานุสรณ์์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)    DT014902

วิริยะ12

26 ส.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย