"พระโสดาบัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    4 มิ.ย. 2563

.
 "พระโสดาบัน"

" .. พระอริยบุคคล "ชั้นพระโสดานี้ปิดอบายภูมิทั้งหมด" นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ท่านเหล่านี้ไม่ไปเกิด "ขึ้นสวรรค์ ลงจากสวรรค์มาสร้างบารมี ขึ้นลง ๆ อย่างช้าเพียง ๗ ชาติ อย่างกลาง ๓ ชาติ อุกฤษฏ์ก็มาเกิดอีกชาติหนึ่ง"

อย่างหนึ่งก็บรรลุโสดาในชาตินั้นแล้วพุ่งถึงนิพพานอย่างนั้นก็ได้ เรียกว่า "โสตะ กระแสแห่งพระนิพพานพาดพิงถึงแล้ว" นี่ละอำนาจแห่งธรรมเข้าสู่ใจมันเปิดออก ๆ นะ "พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติห้ามไม่ให้พระเข้าไปรบกวนสกุลที่สำเร็จพระอริยบุคคลขั้นโสดาขึ้นไป"

พระโสดานี้เรียกว่า "เป็นผู้ที่เชื่อบุญเชื่อกรรมอย่างหนักแน่น ละสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง" ท่านแยกมาเพียงเท่านั้น ผู้สำเร็จท่านรู้ของท่านเอง อันนี้ท่านแยกออกมาให้รู้กันบ้างเล็กน้อย

- สักกายทิฏฐิ
- วิจิกิจฉา
- สีลัพพตปรามาส


"สักกายทิฏฐิ" คือไม่ถือเนื้อถือตัว ถือธรรมเป็นหลัก ไม่เย่อหยิ่งจองหอง ถือความจริงเป็นหลัก ถือธรรมเป็นหลัก "วิจิกิจฉา" ความสงสัยในมรรคในผล บุญกรรมทั้งหลายหมดไป เชื่อบุญเชื่อกรรม

"สีลัพพตปรามาส" ไม่เป็นคนลูบ ๆ คลำ ๆ เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง เขาจูงไปไหนก็ไป "สีลัพพตปรามาส ไม่ลูบ ๆ คลำ ๆ เช่นอย่างรับศีล รับแล้วรับเล่า" รับจากวัดนี้แล้ว เพื่อนฝูงเขาพาไปวัดนั้น "มยํ ภนฺเต" ทางนี้รับอีก รับศีลกับเขาอีก "นี่เรียกว่าลูบ ๆ คลำ ๆ ไม่แน่นอน สีลัพพตปรามาส"

แต่พระโสดานี้ "ท่านจะเป็นสมุจเฉทปหานตั้งแต่ขณะจิตหยั่งเข้าพระโสดา" ท่านไม่รับแล้วรับเล่ารับศีล ท่านนำเป็นหัวหน้านี้ก็นำเขาว่าเฉย ๆ "ท่านไม่ได้สงสัยในศีลของท่าน" ท่านนำเขาว่าเพื่อเขาได้ว่ารับศีลไปตามเท่านั้นเอง เรียกว่า "สีลัพพตปรามาส ไม่ลูบ ๆ คลำ ๆ ในศีลธรรมของตน" พระโสดา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3317&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

4 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5367 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย