"พระธรรมวินัย" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "พระธรรมวินัย"

" .. พระธรรมคืออะไร คือคำสอนถึงเรื่องกายและจิตใจ" เรียกว่ารูปธรรมนามธรรม "คนผู้ใดมี หิริโอตตัปปะอยู่ในใจ ไม่สามารถที่จะทำความผิดได้" สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกรู้ด้วยตนเอง นั้นเป็นพระวินัยโดยแท้

พระองค์จึงทรงเทศนาว่า "พระวินัยนั้นอยู่ที่เจตนางดเว้นตัวเดียวนั่นแหละ" ไม่ต้องมาก "เจตนางดเว้นก็เป็นหมดเรื่องนี่แหละธรรมวินัย" สับสนกันอยู่อย่างนี้ คนไม่เข้าใจจึงไม่รู้เรื่องธรรมวินัย ท่านพูดตอนปลายว่า "พระวินัยเป็นหลักของพระพุทธศาสนา ถ้าขาดพระวินัยไม่มีพระวินัยแล้วก็หมดศาสนา"

ที่ท่านพูดตอนต้นนั่นว่า "พระธรรมเกิดก่อน" คือสอนธรรมเข้าถึงจิตถึงใจแล้ว "คนที่มี หิริโอตตัปปะ ไม่สามารถจะล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้นได้" แล้วสอนย้ำเข้าไปอีกว่า "พระวินัยเป็นความเจตนางดเว้น ข้อเดียวเท่านั้น" เรื่องธรรมวินัยเป็นอย่างนี้ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-04   

5,404


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย