ฝึกให้รู้กายและจิตตามเป็นจริง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 ภัสรามณี    17 พ.ย. 2561

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายพึงพากันตั้งใจ สำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายใน อย่าส่งใจออกไปข้างนอก การปฏิบัติธรรมนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอนก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ได้รู้แจ้งในชีวิตของตัวเองนี้แหละตามเป็นจริง ก่อนรู้สิ่งอื่นนอกออกไปจากกายใจนี้

เมื่อรู้แจ้งในกายและจิตนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งในสิ่งอื่นซึ่งอยู่รอบๆตัวนี่ ที่มันยังหลงสิ่งภายนอกต่างๆอยู่นั้นก็เพราเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งในอาการของร่างกายและจิตใจนี้เอง มันรู้แต่เพียงเอกเทศ มันไม่รู้รอบ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยการสดับตรับฟังบ่อยๆบ้างและการฝึกจิตใจให้สงบระงับบ้างเพื่อจะได้เกิดปัญญา เมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จึงรู้แจ้งชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้

อันรู้ตามสัญญานั้นใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าอันนี้คือตา อันนี้หู อันนี้จมูก อันนี้ลิ้น อันนี้กาย อันนี้ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เหล่านี้ ใครก็รู้ทั้งนั้นแหละ แต่รู้ด้วยวิญญาณ จำไว้ได้ด้วยสัญญา มันไม่ได้รู้แจ้งด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นมันจึงปล่อยจึงวางอัตภาพร่างกายนี้ลงไม่ได้ จึงได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้น แม้ว่าจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมรับคำตักเตือนสักกี่ครั้งก็ตามบางคนนะตื่นตัวเลย ยังไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้ความเห็นอันที่ได้ยินได้ฟังนี่ให้เป็นปกติสม่ำเสมอไปได้   


ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ “สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน”

DT018306

ภัสรามณี

17 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5348 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย