"ความบริสุทธิ์ของจิต" (สมเด็จพระญาณสังวร)


"ความบริสุทธิ์ของจิต"

" .. "จิตที่มีความสงบ มีความบริสุทธิ์ ก็ด้วยศีลเป็นที่รองรับ" หรือเป็นพื้น "ท่านจึงเปรียบศีล เป็นเช่นแผ่นดิน" อันเป็นที่ดำรงอยู่ของสรรพสัตว์ในโลกและของสิ่งทั้งปวง ศีลเป็นเช่นแผ่นดิน "เพราะศีลเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งปวง"


แม้ปราศจากศีล เป็นแผ่นดินรองรับ กุศลธรรมก็ตั้งขึ้นไม่ได้ ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องมีศีลเป็นแผ่นดินรองรับ กุศลธรรมทั้งหลายจึงจะตั้งขึ้นได้

นอกจากศีล "ความบริสุทธิ์ของจิต ต้องมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญ เพราะสมาธิจะทำให้จิตบริสุทธิ์" จากนิวรณ์ทั้งหลาย "ความบริสุทธิ์ จากนิวรณ์ทั้งหลายนั้น เป็นบาทของปัญญา" .. "

พระนิพนธ์ "แสงส่องใจ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3065 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย