"พุทธมามกะ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  


 "พุทธมามกะ"

" .. "วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา" ของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือของ "พุทธมามกะ คือผู้มีพระพุทธศาสนาเป็นที่รัก"

"พุทธมามกะแตกต่างกับพุทธศาสนิก" คือพุทธศาสนิกเป็นเพียงผู้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่มากมาย "ผู้ใดนับถือพระพุทธศาสนาผู้นั้นก็ได้ซื่อว่า เป็นพุทธศาสนิก"

แต่พุทธมามกะ ซึ่งมีความหมายว่า มีพระพุทธศาสนาเป็นที่รัก ย่อมมีความแตกต่างกับผู้นับถือพระพุทธศาสนา "สำคัญที่ว่า ผู้ที่ประกาศตนเป็น พุทธมามกะ จะมีความเข้าใจในความหมายแห่งความเป็น พุทธมามกะ ของตนเพียงใด" .. "

"แสงส่องใจ อาฬาหบูชา ๒๕๔๙"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 

5,424


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย