"ไม่เหยียบย่ำผู้อื่น เพื่อให้ตนเป็นสุข" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ไม่เหยียบย่ำผู้อื่น เพื่อให้ตนเป็นสุข"

" .. "การสร้างเครื่องป้องกันทุกข์ จึงมีหลักวิชา" มีอุบายวิธีที่จะสร้างให้ถูกต้องดีงาม "โดยไม่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองและขนทุกข์ให้คนอื่น คือไม่เหยียบย่ำทำลายคนอื่น เพื่อการสร้างความสุขให้ตนเองอันเป็นทางที่ผิด"

พระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศสอนธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ที่เรียกว่า "สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม" แปลว่า คำสั่งสอนอันเป็นเครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตแก่บรรดาสัตว์นั้น

พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกประการแล้ว "ไม่มีส่วนบกพร่อง นี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามสม่ำเสมอและชุ่มเย็นแก่ผู้ดำเนิน" คือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองค์ทรงประกาศสอนไว้ "ดังเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญและปฏิบัติตามสวากขาตธรรมนั้นตลอดมา" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1947&CatID=2   

5,415


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย