คุมจิตไม่ให้คิดอกุศล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายการที่เราอยู่ด้วยกันจะพบกับสันติสุขได้ ต่างคนต่างก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตนอยู่เสมอ ไม่ให้มันคิดเป็นอกุศลขึ้นมาอย่างว่านั่นแหละ คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลงมัวเมา หมู่นี้นะนี่เรียกว่าคิดเป็นอกุศล ว่ากันอย่างโจ่งแจ้งน่ะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าตนสามารถควบคุมจิตของตนได้ไม่ให้มันคิดไปทางอกุศลอย่างว่านี่ หลายๆคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้นะมันก็สบายเลย ไม่มีอะไร เราก็อยู่ด้วยกันอย่างสบายๆเรียกว่าเป็นผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนๆกันหมดเลยอย่างนี้นะ ใจมันเป็นบาปนั้นสละมันออกไปแล้ว ไม่สร้างมันเอามาไว้

อย่างนี้นี่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา ความมุ่งหมายแท้จริงก็อยู่ตรงนี้เองแหละ ที่พระพุทธองค์ทรงประทานพุทธศาสนธรรมคำสอนไว้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทนำไปปฏิบัติตาม สิ่งใดที่ควรละให้เพียรละมันไป สิ่งใดที่ควรทำให้เกิดให้มีก็พยายามทำให้เกิดให้มีให้ยิ่งๆขึ้นไป อย่างที่เคยพูดมาแล้ว


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
"อริยสัจธรรม"

5,430

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย