"เหตุอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "เหตุอยู่ที่ใจ"

" .. "ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ เหตุอยู่ที่ใจ จะเกิดดีเกิดชั่ว จะเกิดขึ้นที่ใจนี้ก่อนอื่นทั้งนั้น เมื่อระงับก็ต้องระงับลงที่ใจ" เมื่อระงับลงที่ใจแล้ว "อะไร ๆ ก็ไปดับลงที่ใจนั้น" สมณะของเราท่านสอนอย่างนี้ "พระสารีบุตรบรรลุโสดาปึ๋งเลยทันที" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   

5,368


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย