"ให้ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  


 "ให้ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม"

" .. การคิดถึงสิ่งที่ดีงามที่เป็นความเบิกบานนั้น "สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้วถือว่าไม่มีสิ่งใดที่ดีงามที่จะให้ความเบิกบานได้ยิ่งกว่า พระรัตนตรัย" คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

"พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ" เป็นสิ่งที่จะยังให้เกิดความเบิกบานได้อย่างไม่มีสิ่งใดเปรียบเสมอ "ดังนั้นเมื่อใจคิดไปถึงสิ่งที่ไม่ดีงามที่เป็นความทุกข์ความร้อน พุทธศาสนิกชนจึงนิยมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ" เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามเลยก็ได้

ระลึกถึงอย่างยาว "ก็คือการสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยตลอด คือสวดอิติปิโส สวดสวากขาโต สวดสุปฏิปันโน" ตลอดทั้งบทนั่นเอง

ระลึกถึงอย่างสั้น ก็คือการระลึกว่า "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" เท่านั้น หรือจะให้สั้นเข้าไปอีก จะระลึกเพียง "พุทโธ พุทโธ" เท่านั้น "ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเบิกบานแช่มชื่นได้" ไม่ว่าจะกำลังเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่สักเพียงไหนก็ตาม .. "

"การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797&st=0&sk=t&sd=a&start=30

5,485


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย