"ธรรมท่านสอนที่จิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

"ธรรมท่านสอนที่จิต"

" .. "จิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในคน ๆ หนึ่ง" พวกท่านเรียนปฏิบัติธรรม ไม่เรียนและปฏิบัติต่อจิต จะหวังเอาความดีจากอะไร "ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนจิต ทั้งนั้น"

ถ้าจิตดีแล้ว อาการอื่นซึ่งเป็นเครื่องใช้ของจิตก็ค่อยไปตามจิต ไม่มีอาการใดจะมีอำนาจฝืนจิตไปได้ "การเกิดการตาย ก็คือการท่องเที่ยวของจิตทั้งนั้น"

"ถ้าพวกท่านไม่เข้าใจเรื่องจิต คือนักท่องเที่ยว จะจัดว่าเข้าใจธรรมได้อย่างไร" นี่ท่านสอนพระในที่ประชุมท่านสอนอย่างนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  2902 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย