หลักธรรมในมิลินทปัญหา

 dharma    2 มิ.ย. 2554

การอธิบายธรรมและการโต้ตอบปัญหาของพระนาคเสนในมิลินทปัญหา เป็นการ
วิสัชนาไปตามลำดับขั้นตอนของปัญหาที่พระเจ้ามิลินท์ตรัสถาม หลักธรรมที่มีเนื้อหาสาระ
เป็นอันเดียวกัน จึงไม่ได้ปรากฏอยู่ตามลำดับขั้นตอนในวรรคเดียวกัน แต่กระจัดกระจายอยู่
ในวรรคต่าง ๆ ดังนั้น การจัดหมวดธรรมในมิลินทปัญหาให้เป็นไปตามลำดับการศึกษาและ
ปฏิบัติ จากข้อปฏิบัติเบื้องต้นไปจนถึงข้อปฏิบัติขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็เพื่อน้อมนำ
จิตใจของผู้ใคร่ต่อการศึกษา ให้เกิดความอุตสาหะพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในบทนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาหมวดธรรมที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างกัน ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในแต่ละวรรคจัดรวมไว้เป็นหมวดเดียวกัน รวบรวมเอาหลักธรรมที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกันมาให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า และเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติ   


ที่มา : พระมหาสายเพชร วชิรเวที(หงษ์แพงจิตร)

DT011129

dharma

2 มิ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5338 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย