พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ศาสนาคืออะไร ?
พระพุทธศาสนา
ชมภาพพระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติ ชาดก
{ 2819 }
  พระสุพาหุเถระ

    พระสุพาหุเถระ ท่านเป็นบุตรของเศรษฐี ในกรุงพาราณสีเป็นสหายกับพระยสเถระ พอทราบข่าวว่ายสกุลบุตรออกบวชแล้ว จึงคิดว่าธรรมวินัย ที่ยสกุลบุตรออกบวชนั้นจักไม่เลวทรามแน่ คงเป็นสิ่งประเสริฐ อำนวยประโยชน์สุขให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้เป็นแน่ เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงพร้อมกับเพื่อนอีก ๓ คน คือ วิมล ปุณณชิ ควัมปติ เข้าไปหาท่านพระยสะ กราบไหว้แล้วนั่ง ณ สถานที่อันสมควร ท่านพระยสะก็ได้พาสหายเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลขอให้พระองค์ตรัสสั่งสอน พระพุทธองค์ก็ตรัสสอนด้วยเทศนา อนุปุพพิกถา และ อริยสัจ ๔ ท่านเหล่านั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรม จึงทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย พระองค์ก็ให้อุปสมบทด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา ต่อมาก็ทรงสั่งสอนด้วย ปกิณณกเทศนา ให้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอเสขบุคคล ต่อจากนั้นท่านก็ได้ ช่วยเป็นกำลังในการเผยแพร่ประกาศพระศาสนาตอนปฐมโพธิกาล เมื่อดำรงอยู่ถึงกาลอายุขัยแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน

เลือกอ่าน ประวัติพระพุทธสาวก ได้ที่นี่ :
สารบัญประวัติพระพุทธสาวก

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย