ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 18)

 มหาราชันย์  

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 18)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 3 การมีสัทธา ... (ต่อ) ...
1.ปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่า ... มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า ??
2.ปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่า ... มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระธรรม ??
3.ปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่า ... มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระสงฆ์ ??
4.ปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่า ... มีศีลอริยะ ??
เริ่มข้อ 1.ปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่า ... มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า ??
... พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เราเชื่อพระองค์ ปฏิบัติตามพระองค์อย่างไร ??
ก็หวังว่าทุกท่านคงเคยผ่านการทำวัตรเช้า - เย็น กันมาแล้ว ในบทสวดพุทธคุณ !!
... “อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน ฯลฯ” ...
... วิชชาจะระณะสัมปันโน แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความประพฤติ)
...
ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่ามีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า ?
วิสัชฌนา .....
สัทธา แปลว่า เชื่อถือ เชื่อฟัง
เชื่อฟังพ่อแม่ทำอย่างไร ? ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน
เราจะเชื่อพระพระพุทธเจ้า ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์
แล้วพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติตามพระองค์อย่างไร ?
ก็ตอนเราสวดอิติปิโสไง ... วิชชา จรณะ สัมปันโน ... พระพุทธเจ้าคือผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เราถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเมื่อไหร่ นั่นแหละเรียกว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้า เรามีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า
วิชชา คือความรู้เรื่องอะไร?
วิสัชฌนา .....
คือความรู้เรื่อง อริยสัจ 4 รู้ว่านี่ทุกข์ นี่เหตุให้เกิดทุกข์ นี่ความดับทกข์ นี่ทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์
...
จรณะ คืออะไร?
วิสัชฌนา .....
คือฌาน 1-2-3-4 ... อย่าลืมว่า ณ ตอนนี้เรามีจิตบริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน กันแล้วทุกคนนะครับ ...
...
ทำอย่างไร วิชชาและจรณะจึงมาอยู่ด้วยกัน?
วิสัชฌนา .....
ก็เพ่งอริยสัจ 4 จนบรรลุฌาน 1-2-3-4 เรียกว่าเรามีวิชชาและจรณะ
เรียกว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้า มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า
...
ปุจฉา .... ??? ถ้าวิชชาและจรณะ คือการเพ่งอริยสัจ 4 จนบรรลุฌาน 1-2-3-4 เพ่งอริยสัจ 4 อย่างไร จึงเรียกว่า เพ่ง ???
...
วิสัชฌนา .....
สนใจ ใส่ใจ ปฏิบัติตาม เสพ กระทำให้มากซึ่ง อริยสัจ 4 เรียกว่าเพ่ง
จนบรรลุฌาน 1-2-3-4 ได้ เรียกว่า มีวิชชาและจรณะ
...
ปุจฉา .... ???
ปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่า สนใจ ใส่ใจ ปฏิบัติตาม เสพ กระทำให้มาก ???
วิสัชฌนา .....
-สนใจ คือ ละความยินดียินร้ายต่อรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมย์ และละความยินดียินร้ายต่อ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มาอยู่กับ อริยสัจ 4 ว่านี่ทุกข์ นี่เหตุให้เกิดทุกข์ นี่ความดับทุกข์ นี่ทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์
-ใส่ใจ คือใส่ใจในพระคาถาหรือพระธรรมเทศนา ว่าส่วนไหนเป็นทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ ส่วนไหนเป็นทุกขสมุทัยที่ควรละ ส่วนไหนเป็นทุกขนิโรธที่ควรทำให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ส่วนไหนเป็นเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่ควรเจริญ
-ปฏิบัติตาม คือ การปฏิบัติตามอริยสัจ 4 ว่า ...
ทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ เราได้กำหนดรู้แล้ว
เหตุให้เกิดทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรละ เราได้ละแล้ว
ความดับทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรทำให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เราได้ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
ทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรเจริญ เราได้เจริญแล้ว
-เสพ คือ การปฏิบัติตามอริยสัจ 4 ว่า ...
ทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ เราได้กำหนดรู้แล้ว
เหตุให้เกิดทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรละ เราได้ละแล้ว
ความดับทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรทำให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เราได้ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
ทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรเจริญ เราได้เจริญแล้ว ซ้ำ ๆ
เหมือเรารักพ่อรักแม่ ไม่ใช่รักที่เดียวเลิก แต่รักซ้ำ ๆ ทุกขณะจิต ฉันใด
เราก็ปฏิบัติตามอริยสัจ 4 จนจิตตั้งมั่นบรรลุฌาน 1-2-3-4 ซ้ำ ๆ เรียกว่า เสพ
-กระทำให้มาก คือ การปฏิบัติตามอริยสัจ 4 ว่า ...
ทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ เราได้กำหนดรู้แล้ว
เหตุให้เกิดทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรละ เราได้ละแล้ว
ความดับทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรทำให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เราได้ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
ทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์อันเป็นสิ่งที่ควรเจริญ เราได้เจริญแล้ว
จนจิตตั้งมั่นบรรลุฌาน 1-2-3-4 ซ้ำ ๆ ไปจนตลอดชีวิต
เพื่อทำลายสังโยชน์ 10 ให้หมดสิ้น บรรลุอรหัตตผลจิตได้ เรียกว่า กระทำให้มาก
ถ้าไม่หมดสิ้นแสดงว่ายังกระทำไม่มากครับ
...
สวัสดียามดึกครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน6,037


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย