ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 4)

 มหาราชันย์   9 ก.ย. 2563

เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 4)
... จากตอนที่ 1 ...เราเริ่มกันที่การอธิการกุศล และการตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาการดับขันธ์ปรินิพพาน
... ตอนที่ 2 ...เราจะแสวงหาอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ อันเป็นอาหารสุดแซ็บจานที่ 1 มาเสวยกัน
... ตอนที่ 3 ...เราได้รู้จักอาหารจากแรกอันเป็นอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ ว่าเป็นใครกันบ้าง ??
...
ในตอนที่ 4 นี้ เราก็มาทำความรู้จักสัปบุรุษ ผู้ซึ่งเราพอจะหากันได้กันนะครับ
1. ... พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระศาสดา 1
2. ... พระอรหันตสาวก 1
3. ... พระอนาคามี 1
4. ... พระสกทาคามี 1
5. ... พระโสดาบัน 1
6. ... พระธรรมกถึกผู้แตกฉานในอรรถในธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว และผู้นั้นได้บรรลุอย่างน้อยปฐมฌานอันมีอริยสัจ 4 เป็นอารมณ์ 1
... ตามธรรมดาแล้ว การที่บุคคลใดจักค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีคุณค่า และมีความสำคัญมาก ๆ แล้ว ผู้นั้นจักต้องมีความรู้ในสิ่งนั้น มีความเชียวชาญชำนาญการในสิ่งนั้นเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจักสามารถเห็นและจับฉวยมาครองได้ทันทีทันใด แต่ถ้าหากเราเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา ไม่มีความรู้ความสามารถดังว่าแล้วไซร้ แม้สิ่งที่เราต้องการอยู่ เสาะแสวงหาอยู่ มาตั้งโดดเด่นอยู่ตรงหน้า เราก็ไม่รู้จัก ไม่อาจหยิบฉวยไปได้ ปล่อยให้สิ่งนั้น ๆ ผ่านล่วงเลยไปอย่างหน้าเสียดาย
... ในความเป็นจริง “สัปบุรุษ” ที่ว่าทั้ง 6 ประเภท เชื่อหรือไม่ว่า ท่านทั้งหลาย ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย เพียงสักว่าเคยยินได้ฟังว่ามีอยู่ หรือคิดเข้าในเอาเองว่ามีอยู่ และโกหกตนเองว่ารู้จัก โกหกตนเองว่าเข้าใจ ดังนั้นเมื่อคนทั้ง 6 ประเภทมาอยู่เบื้องหน้าท่าน ท่านย่อมไม่อาจเห็น ไม่อาจรู้จักได้เลย ... จนกระทั่งบัดนี้ ท่านทั้งหลายได้กำลังสำคัญมั่นหมายเอาว่า คนนั้นคนนี้คนโน้น เป็นสัปบุรุษ แล้วน้อมพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นครูบาอาจารย์ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นหาใช่สัปบุรุษไม่
... “สัปบุรุษ” ตามที่ยกมา 6 ประเภท บางประเภทไม่มีอยู่ เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว
ข้อที่
2. ... พระอรหันตสาวก 1
3. ... พระอนาคามี 1
4. ... พระสกทาคามี 1
5. ... พระโสดาบัน 1
ก็ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว หรือบ้างก็ตายไปสู่อริยภูมิอันเป็นทิพย์กันหมดแล้ว
ในกาลปัจจุบัน ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมัคคผลนิพพานที่ถูกต้องก็มีเพียงน้อยนิด และการปฏิบัติแล้วบรรลุมัคคผลนิพพานได้สำเร็จยิ่งน้อยนิดเข้าไปใหญ่ ดังนั้นการมุ่งหวังจักหา พระอรหันตสาวก ... พระอนาคามี ... พระสกทาคามี พระโสดาบัน มาเป็นครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้เรานั้น ขอบอกตามตรงปิดทางได้เลย
... แล้วบุคคลจำพวกที่ 6. ที่ศึกษาพระไตรปิฎกมาอย่างแตกฉาน เข้าอย่างทะลุปรุโปร่ง ทุกแง่ทุกมุมทุกด้าน พร้อมทั้งบรรลุคุณวิเศษณ์คือ วิชชาและจรณะฌาน 1-2-3-4 (โลกุตตรังฌานัง)ด้วย ข้อนี้ก็ขอบอก ยากสสสสสส์...ที่หาได้ยากที่จะเจอะเจอกันได้
...
... แต่ทว่าในวิกฤติที่ท่านทั้งหลายต่างขาดแคลน “สัปบุรุษ” กันเช่นนี้ เรายังโชคดี ที่เรายังมี “พระศาสดา” เสด็จไปเสด็จมาประทับอยู่เบื้องหน้าชาวพุทธอยู่เป็นนิจ
“... ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยอันเราตถาคตแสดงไว้ดีแล้วนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายในกาลล่วงไปแห่งเรา ...”
... จึงยังพอจะอุ่นใจอยู่ว่า พวกเรายังมีพระศาสดากันอยู่ ยังมีพระศาสดาตามติดชิดใกล้ชาวพุทธอยู่มิได้ห่าง
... ท่านทั้งหลายได้เคยเข้าเฝ้าพระศาสดากันบ้างแล้วหรือยัง ??
... เมื่อพระศาสดามาอยู่เบื้องหน้าของท่าน ท่านปฏิบัติกับพระศาสดาเช่นไรบ้าง ??
...
สวัสดียามบ่ายครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   

DT09714

มหาราชันย์

9 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5834 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย