ปฏิบัติให้พ่อ (๓-๖ ธ.ค. ๒๕๖๕)

 watsritawee  

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มบวชตั้งแต่วันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๕
– บวชช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. ประกอบพิธีตักบาตรวันเสาร์แรกของเดือน (เฉพาะผู้มีความพร้อม)
– บวชช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.
วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ ลาศีลเวลา ๐๖.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

ที่มา : https://watsritawee.org

5,963


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย