ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี เชิญร่วมโครงการฝึกกระบวนกระบวนการเรียนรู้(จิตตปัญญา) ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้

 ooh3939   3 มิ.ย. 2557

โครงการฝึกกระบวนกระบวนการเรียนรู้(จิตตปัญญา)
ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้
ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557
ณ.บ้านกานนิสา จ.นนทบุรี
จัดโดย
ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา และ กลุ่มกระบวนกร จิตตปัญญาศึกษา มหาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
ภูมิปัญญาตะวันออกอันมีรากฐานมาจาก ปรัชญาแนวคิดอินเดียและปรัชญาแนวคิดจีน นั้นเป็นปรัชญาแนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ที่ผู้คนในซีกโลกตะวันออกได้นำใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรัชญาแนวคิดตะวันออกจึงยังคงมีอิทธิพลต่อวิถี การดำเนินชีวิตของชาวตะวันออกในหลากหลายแง่มุม ทั้งในแง่ปัจเจกบุคคลหรือการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งในระดับครอบครัว/ชุมชน/สังคมรวมตลอดถึงการประกอบกิจการงานต่างๆทั้งที่เป็นปัจเจกและองค์กร นักปรัชญาต่างๆ จึงมองว่า ภูมิปัญญาตะวันออกหรือปรัชญาตะวันออก เป็น ปรัชญาชีวิต อันหมายถึง แนวคิด ทฤษฎี หรืองค์ความรู้ที่สามารถนำไปสู่การเรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลาตนเองได้จริงในวิถีการดำเนินชีวิตภูมิปัญญาตะวันออกหรือปรัชญาตะวันออกจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลาตนเอง รวมตลอดถึงการยกระดับพัฒนาจิตใจ เพื่อให้เข้าถึงจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตสองระดับ คือ ระดับโลกธรรมและโลกุตระธรรม ระดับโลกธรรมนั้น หมายถึง การเป็นคนดีมีศีลธรรมและคุณธรรมพร้อมทั้งการนำความรู้ความสามารถของตนเองที่เกิดจากการเรียนรู้ การฝึกฝนขัดเกลาตนเองมาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมทั้งช่วยกันสรรสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้น ดั่งหลักปรัชญาแนวคิดจีนแทบทุกสาขาต่างก็มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนฝึกฝนขัดเกลาพัฒนาตนเองเพื่อ "ความเป็นปราชญ์ภายในและกษัตริย์ภายนอก"ความเป็นปราชญ์ภายใน หมายถึงบุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีคณธรรม ส่วนกษัตริย์ภายนอก หมายถึง บุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์มหาศาลแก่ชุมชน สังคมและชาวโลก ทุกคนจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณลักษณะ 2อย่างให้เกิดขึ้นภายในตนเอง ขณะที่จุดหมายในระดับโลกุตระธรรมนั้น หมายถึง การพัฒนาปัญญาหรือความตื่นรู้และการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความจริง
ดังนั้นการนำจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตที่วางอยู่บนรากฐานของปรัชญาแนวคิดตะวันออก มาประยุกต์ใช้กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิถีของสังคมสมัยใหม่ จึงหมายถึง กระบวนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้เป็นคนดีมีศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรม ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวชุมชน สังคมพร้อมทั้งสรรสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันเป็นระบบโครงสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมเท่าเทียม บนพื้นฐานของการพัฒนาทางจิตวิญญาณและปัญญา อันเป็นรากฐานสำคัญในการมองชีวิตแบบองค์รวมและไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งมองเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและอิงอาศัยกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และยังเป็นพื้นฐานที่ทำให้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และเป็นมิตรอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ไปพ้นจากความคับแคบและข้อจำกัดของตัวตน
จากฐานคิด ดังกล่าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้ จึงหมายถึง การร้อยเรียงเชื่อมประสานทั้งเนื้อหา กระบวนการ วิธีการ และกิจกรรม การเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลาตนเองทั้ง ในแง่ของมุมมอง/วิธีคิด จิตใจ รวมตลอดถึงท่าทีและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับ จุดหมายที่แท้จริงของการดำรงอยู่ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า "มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ จะเข้าถึงจุดหมายแท้จริงของชีวิตทั้ง 2 ระดับได้ หากว่ามีเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งภายนอก และภายในเกื้อกูลต่อการเรียนรู้หรือการฝึกฝนขัดเกลาตนเอง
ในฐานะคนจัดกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนกรจึงจำเป็นต้อง เข้าใจถึงทฤษฎี แนวคิด รวมทั้งมีทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ความจริงร่วมกับผู้เข้าร่วม รวมทั้งการสร้างเหตุปัจจัย ทั้งภายนอกและภายในที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลาของผู้เรียน ที่ระบบการศึกษากระแสหลักในปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญหรือละเลยและมองข้ามจุดหมายที่แท้จริงของการดำเนิน ชีวิตมนุษย์ตามพื้นฐานทางปรัชญาแนวคิดตะวันออก รวมตลอดถึงการสร้างเหตุปัจจัยหรือองค์ ประกอบอันเกื้อกูลต่อการเข้าถึงศักยภาพแท้จริงของมนุษย์ที่สามารถบรรลุถึงความจริงทั้งระดับโลกธรรมและโลกุตระธรรมได้

เนื้อหาการอบรม
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น เนื้อหาหลักสูตรของการฝึกเป็นกระบวนกรจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้ จึงประกอบด้วย
• ทฤษฎีแนวคิดในกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ฝึก ฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
• หลักคิดสำคัญที่สามารถใช้เป็นแนวทางในกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็น มนุษย์
• ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อันเป็นรากฐานของกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วม สามารถฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
• กระบวนการ/วิธีการเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความ เป็นมนุษย์
• บทบาทของกระบวนกรที่เกื้อกูลส่งเสริมห้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองหรือพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์

กระบวนการ/วิธีการอบรม
กระบวนการและวิธีการจัดอบรมมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้ความจริงร่วมกันโดยมีกระ บวนกรและทีมช่วยเกื้อกูลส่งเสิรมผู้เข้าร่วมได้สร้างองค์ความรู้ของกลุ่มร่วมกันทั้งที่เกิดจากประสบ การณ์ตรงอันเกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างการอบรมเช่นกิจกรรมแบบผ่านประสบการณ์ละครบทบาทสมมุติรวมถึงการดูหนังและสารคดีต่างๆและจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้เข้าร่วมนอกจากนี้กระบวนการยังทำหน้าที่สำคัญในการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบ การณ์ของตนเอง พร้อมทั้งคอยเติมเต็มและสรุปเชื่อมโยงเนื้อหาการอบรมให้ครอบคลุมรอบด้าน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ผู้เข้าร่วมเข้าใจทฤษฎีแนวคิดต่างๆในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
2. ผู้เข้าร่วมเข้าเข้าใจกระบวนการ/วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
3. ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝน ขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมสามารถนำทฤษฎีแนวคิดรวมตลอดถึงหลักคิดต่างๆจากการเข้าร่วมอบรมมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ได้
2. ผู้เข้าร่วมสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มคนที่สนใจการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ เจ้าหน้าที่หรือพนักทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าทีในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรซึ่งครอบคลุมเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนครู/อาจารย์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรวมทั้งฝ่ายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเอกชน

กระบวนกรและทีม
กระบวนกรและทีมนั้นสนใจงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้ง ได้เรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลาตนเองในงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นชาวไทยแและชาวต่างประเทศและบางคนในทีมก็เป็นนักศึกษาจิตตปัญญารุ่นแรกของศูนย์จิตตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้ยังสั่งสมประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนได้เรียนรู้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ ปัจจุบันยังจัดกระบวนการ เรียนรู้ในเนื้อหาหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ หลักสูตรนพลักษณ์(ศาสตร์เพื่อเข้าใจตนเอง/ผู้อื่น) การทำงานแบบมีส่วนร่วม(การทำงานเป็นทีม) การพัฒนาภาวะผู้นำที่เกื้อกูลให้เพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและสามารถนำศักยภาพของมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการฝึกเป็นกระบวนกรที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้

ค่าเข้าร่วมอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 1,200 บาทต่อคน เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมทั้งค่าอาหาร ค่าเอกสารและค่าตอบแทนกระบวนกร แต่ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเช่น ค่าเดินทางและค่า ใช้จ่ายอื่นๆจากความต้องการของท่าน ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าร่วมอบรม

อาหาร/ที่พัก
การจัดอบรม ณ สถานที่ในการจัดอบรมคือ บ้านกานนิสา 99 หมู่ 2 ตำบลบางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี http://www.ganisahouse.com เป็นสถานที่เรียบง่ายเป็นธรรม ชาติห้องพักเป็นพัดลม ติดแอร์เน้นอาหารสุขภาพ (มังสวิรัต) ไม่มีสัตว์ใหญ่อย่างเช่น หมู เป็ด ไก่ มีเพียงสัตว์เล็กเช่น ปลา และหากว่าท่านต้องการอาหารที่เป็นจำเพาะด้วยเหตุอย่างอื่น ท่านสามารถแจ้งผู้จัดได้
   

ที่มา : ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี เชิญร่วมโครงการฝึกกระบวนกระบวนการเรียนรู้(จิตตปัญญา) ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่แท้

DT010849

ooh3939

3 มิ.ย. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5825 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย