อาสาฬหบูชาภาวนา "ทงเลนเพื่อการละอัตตา" วันศุกร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557

 1000stars  

อาสาฬหบูชาภาวนา
"ทงเลนเพื่อการละอัตตา"
วันศุกร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหินมอบลมหายใจแห่งความรักและความสุขแด่ผู้อื่น แบ่งปันความทุกข์มาสู่ตัวเอง ด้วยการฝึกปฏิบัติที่มีพลานุภาพสูงที่จะยกระดับจิตใจของเรา ให้ผ่านพ้นความกลัว การยึดติดกับตัวตน ให้ได้บำบัดความเจ็บปวดของผู้ที่เรารักไปจนถึงผู้ที่เราไม่รู้จัก พร้อมเรียนรู้ปรัชญา เทคนิควิธี และข้อคิดในการประสานสมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะจากไป
การปฏิบัตินี้หากทำอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตเปี่ยมไปด้วยความกรุณาอย่างจริงใจ นอกจากจะทำให้เราได้ช่วยผู้อื่นแล้ว กลับจะทำให้เราได้ช่วยตัวเองโดยเฉพาะในยามที่เราเจ็บป่วยหรือเผชิญวิกฤตต่างๆ

คอร์สภาวนานำโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ 1000tara@gmail.com โทร 083-300-8119, 087-829-9387

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาทเพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ค่าแรงคนงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ในกรณีที่ต้องการให้มูลนิธิเช่ารถเดินทางศูนย์ขทิรวัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการเดินทางไปกลับ ท่านละ 600 บาท
โอนเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9
กรุณาสมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน


กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม (วันอาสาฬหบูชา)
7.00 น. พบกันที่บ้านมูลนิธิ (สำหรับผู้เดินทางโดยรถตู้)
10.00 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ ปฐมนิเทศ
11.00 น. ความรู้พื้นฐานก่อนการฝึกทงเลน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ปรัชญาและเทคนิควิธีในการปฏิบัติทงเลน
16.00 น. สมาธิ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น ถวายดวงประทีป 1000 ดวง
ในคืนวันอาสาฬหะเป็นพุทธบูชา อุทิศซูร์ให้ผู้ล่วงลับ
21.00 น. เข้านอน

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม (วันเข้าพรรษา)
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า เดินภาวนา ทำสมาธิหน้าภูเขา
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บทสวดทงเลนเพื่อเพิ่มพูนเมตตากรุณา การประสานบทสวดนี้กับชีวิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ปณิธานเข้าพรรษา ปณิธานโพธิสัตว์
16.00 น. สมาธิ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ชีวิตและการปฏิบัติของโยคี/คุรุอาจารย์ที่ได้เคยปฏิบัติทงเลน
20.00 น. อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ มนตราภาวนาดับทุกข์โศกในสังสารวัฏ
21.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้าในสถูปมนตร์
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ทงเลนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเผชิญความเจ็บป่วยอย่างไม่มีทุกข์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. บทสวดทงเลน มนตราภาวนา
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. สมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
21.00 น. เข้านอน

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม
06.00น.สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 น. ทำวัตรเช้า เทคนิคในการพัฒนาจิตใจ
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ6,040
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย