มาฆบูชาภาวนา บนวิถีแห่งความรักของพระแม่ตาราขาว

 1000stars  

มาฆบูชาภาวนา
บนวิถีแห่งความรักของพระแม่ตาราขาว
วันพฤหัสบดีที่ 13- วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้
ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
มูลนิธิพันดาราขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมบ่มเพาะคุณธรรมเรื่องความเมตตากรุณาถวายเป็นพุทธบูชาและบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันพระใหญ่ “วันมาฆบูชา” ด้วยการปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราขาว (White Tara) พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีแห่งพุทธวัชรยานและภูมิปัญญาทิเบตหิมาลัย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13- วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

การปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราขาวเป็นการปฏิบัติที่สืบสานมานับพันปี นำมาซึ่งพรในการบำบัดรักษาโรค การมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว คลาดแคล้วจากภัยอันตรายและเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การจากไปก่อนอายุขัย ที่สำคัญ การภาวนาถึงพระองค์จะทำให้เรามีจิตใจกว้างใหญ่ เปี่ยมไปด้วยความรักและกรุณาต่อผู้อื่น ซึ่งนำไปสู่ปัญญาและความสุขอันยั่งยืน

ในยุคสมัยที่เราดำรงอยู่ ชีวิตของพวกเราอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงต่างๆ มากมาย การปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราขาวจะนำมาซึ่งความมั่นใจในการดำรงชีวิต เพื่อให้เราสามารถใช้กายมนุษย์ให้สมคุณค่าตามปณิธานที่ตั้งไว้และเพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น การภาวนานี้เราจะสวดมนตรารวมกันเป็นแสนเพื่ออุทิศเป็นกุศลใหญ่

ที่พัก-อาหาร
ทางมูลนิธิบริการที่พักในเรือนทศบารมีและเตนท์เดี่ยว อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ ในกรณีที่ถือศีล 8 จะจัดเตรียมน้ำปานะไว้ให้
บริจาคร่วมกิจกรรม
บริจาคร่วมกิจกรรมตามจิตศรัทธา โดยทางมูลนิธิมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภาวนาให้แต่ละท่าน ท่านละ 2000-2500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารหลัก 10 มื้อ อาหารว่าง เครื่องดื่ม
- ค่าน้ำ-ไฟ และบำรุงรักษาศูนย์ขทิรวัน
- ค่าจ้างพนักงานและค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่ารถในการรับ-ส่งอาหาร เป็นระยะทาง 40 กม.

การเดินทาง
ท่านสามารถขับรถมาเอง หรือเดินทางมาหัวหินทางรถตู้และมาขึ้นรถสองแถวหัวหิน-ป่าละอู ศูนย์ขทิรวันห่างจากสี่แยกบายพาสส์ 27 กม. สำหรับผู้สนใจเดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจะเช่าให้สำหรับการเดินทางไป-กลับ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 600 บาท

ลงทะเบียน
Email: 1000tara@gmail.com หรือโทร 0833008119; 0878299387

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
07.00 ออกเดินทางจากบ้านมูลนิธิสำหรับผู้เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ แวะรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
10.30 ถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ
11.00 ปฐมนิเทศ แนะนำกิจกรรมและคู่มือปฏิบัติ ความสำคัญของโพธิจิต
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 วิธีประสานกรุณากับปัญญา การยึดพระแม่ตาราขาวเป็นสรณะ มนตราหัวใจ
17.00 ทำสมาธิในสถูปมนตร์
17.45 รับประทานอาหารเย็น
19.30 ทำวัตรเย็น เสวนาธรรม
21.00 พักผ่อน

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 (วันมาฆบูชา)
05.30 ทำสมาธิ
06.00 ดื่มน้ำปานะ
06.30 กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า/ เดินภาวนา
08.30 รับประทานอาหารเช้า
10.00 ความสำคัญของบทสวดเจ็ดแขนง หลักการในการทำสมาธิแบบตั้งนิมิตและสลายนิมิต วิธีภาวนามนตราหัวใจ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 มนตราภาวนา (แต่ละคนปฏิบัติเองเพื่อให้ได้สะสมจำนวนมนตราให้มากที่สุดโดยประสานกับการตั้งนิมิต)
17.00 สมาธิในสถูปมนตร์
17.45 รับประทานอาหารเย็น
19.30 ถวายดวงประทีป 1000 ดวงเป็นพุทธบูชาใน
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
05.30 ทำสมาธิ
06.00 ดื่มน้ำปานะ
06.30 กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า/ เดินภาวนา
08.30 รับประทานอาหารเช้า
10.00 หลักการในการทำสมาธิ (ต่อ) และปฏิบัติกับอาจารย์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 มนตราภาวนา
17.00 สมาธิในสถูปมนตร์
17.45 รับประทานอาหารเย็น
19.30 ถวายดวงประทีป 1000 ดวงเป็นพุทธบูชา ทำวัตรเย็น พิธีอุทิศให้ผู้ล่วงลับ
21.00 พักผ่อน
วันพระใหญ่ ทำวัตรเย็น อุทิศให้ผู้ล่วงลับ
21.00 พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 57
05.30 ทำสมาธิ
06.00 ดื่มน้ำปานะ
06.30 กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า/ เดินภาวนา
08.30 รับประทานอาหารเช้า
10.00 การนำธรรมะจากการปฏิบัติไปใช้ในการเผชิญกับความกลัวและสิ่งท้าทายต่างๆ แบ่งปัน
ประสบการณ์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   


5,849


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย