โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒

 sajjadham  

ชื่อโครงการ สามเณร “แห่งสัจจธรรม” รุ่นที่ ๒
หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว เพื่อส่งเสริมให้กุลบุตรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนและปฏิบัติตน ให้เป็นผู้มี สติ ปัญญา และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผ่านการฝึกวิปัสสนากัมมัฐฐาน จากพระอาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้กุลบุตรได้เข้าถึง สัจจะและธรรมะ ที่ถูกต้องและดีงาม ภายใต้โครงการสามเณร “แห่งสัจจธรรม” อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้สถาพรยืนนานสืบต่อไป

สถานที่จัดโครงการ
สำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว เลขที่ 255 หมู่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 087-746-6836 , 086-290-1193

วันเวลาจัดโครงการ
-รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง20 มีนาคม 2556
-วันดำเนินโครงการอบรม ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 9 เมษายน 2556 (ตามรายละเอียดของกำหนดการ)
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖
จำนวน ๒๐ คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย มีอายุ 8 ปีบริบูรณ์ ถึง 18 ปี (หรือมีความสามารถอ่านออกเขียนได้)
2. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ( พิการ ) มีสติปัญญา
และสภาพจิตใจที่เหมาะสมแก่การบรรพชาเป็นสามเณร
3. กล่าว คำขอบรรพชา ได้ด้วยตนเอง และอยู่จนครบกำหนดโครงการอบรม
4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียน/บัตรแสดงตนที่มีรูปถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น
การสมัคร
1.สมัครได้ที่ สำนักวิปัสสนาสัจจธรรมเขาเขียว หรือที่หมายเลยโทรศัพท์ 087 746 6836 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2556
2. ยื่นใบสมัครในวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครองพาไปในวันที่สมัครด้วย (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ต้องเตรียมมา
1.ชุดขาว สำหรับใช้ภายใน3วัน
2.ชุดนาคสีขาว 1 ชุด
3.อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ
4.ยาประจำตัว (กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ)
หมายเหตุ ห้ามมิให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาใช้ตลอดการอบรมในโครงการ
   


5,863


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย