ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 12)

 มหาราชันย์  

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 12)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 1 การคบ “สัปบุรุษ”
อาหารจานที่ 2 การฟัง “พระสัทธรรม” (ต่อ...จากตอนที่แล้ว ... การสร้างใจอายตนะภายใน และความรู้อายตนะภายนอก)
... ใจเป็นอายตนะภายในอันยอดเยี่ยม ที่ประกอบด้วยปัญญาญาณทั้งหลาย
... สัมผัสอายตนะภายนอก อันเป็นอาหารเลิศรส คือ “พระสัทธรรม”
...
...ดังนั้น อาหารเลิศรสจานนี้ คือ “พระสัทธรรม” ซึ่งมี“อัตถะ(อรรถ)” ,หรือ “พยัญชนะ” และ/หรือ“อนุพยัญชนะ” ที่เชื่อมโยงความรู้ทุกแง่ทุกมุมทุกด้าน ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งความยุ่งเหยิง สลับซับซ้อน เบาและประณีตอย่างยิ่ง เชื่อมต่อกันเป็น Mind Map ที่ยุ่งเหยิง แต่เรียงตัวกันเป็นระเบียบที่แน่นอนตรงกับสัจจะเป็นอย่างยิ่ง ...
...และอร่อยที่สุดในโลก ในสามโลก ....เลยที่เดียว
... “สัพพัง ระสัง ธัมมะระโส ชินาติ ความว่า รสแห่งพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง” ...
อาหารเลิศรสจานนี้มีขั้นตอนรับประทานอย่างไรบ้าง ??
... อาหารเลิศรสจานนี้มีขั้นตอนรับประทานให้อร่อยที่ซับซ้อนพอสมควร และต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยด้วยนะ
ขั้นตอนที่ 1.อาศัย AI อันเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน และควรแก่การงาน ที่ฝึกมาดีแล้วนั้น น้อมเอาความรู้ภายนอก อันเป็นความรู้เรื่อง “อริยสัจ 4” ซึ่งมี“อัตถะ(อรรถ)” ,หรือ “พยัญชนะ” และ/หรือ“อนุพยัญชนะ” ที่เชื่อมโยงความรู้ทุกแง่ทุกมุมทุกด้าน ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งความยุ่งเหยิง สลับซับซ้อน เบาและประณีตอย่างยิ่ง เชื่อมต่อกันเป็น Mind Map ที่ยุ่งเหยิงนั้น ... เข้ามาเป็นความเข้าใจภายใน (สัมมาทิฏฐิ)
... ในขั้นตอนที่น้อมความรู้ภายนอก คืออริยสัจ 4 เข้ามาเป็นความเข้าใจภายในเป็นสัมมาทิฏฐิ นี้ จะเกิดเป็น “ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง” โดยความรู้เรื่องอริยสัจ 4 นั้น
... “ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง” เป็นปัจจัย ให้เกิด “ปุญญาภิสังขาร” (มีองค์ธรรมต่าง ๆ มากกว่า 60 ประการ)
... “ปุญญาภิสังขาร” เป็นปัจจัย ให้เกิด “วิญญาณ”
... “วิญญาณ” เป็นปัจจัย ให้เกิด “นาม (นามอย่างเดียาไม่มีรูป)”
... “นาม” เป็นปัจจัย ให้เกิด “อายตนะที่ 6”
... “อายตนะที่ 6” เป็นปัจจัย ให้เกิด “ผัสสะ”
... “ผัสสะ” เป็นปัจจัย ให้เกิด “เวทนา (สุขเวทนาและอทกขมสุขเวทนาเท่านั้น ไม่มีทุกขเวทนานะ)
... “เวทนา” เป็นปัจจัย ให้เกิด “ปะสาทะ (ความเลื่อมใสสัทธาในอริยสัจ 4 ไม่เกิดตัณหานะ)
... “ปะสาทะ” เป็นปัจจัย ให้เกิด “อธิโมกข์ (การตัดสินใจเลือกมัคคผลนิพพาน ไม่เกิดอุปาทานนะ)
... “อธิโมกข์” เป็นปัจจัย ให้เกิด “ภพอริยะ”
... “ภพ” เป็นปัจจัย ให้เกิด “ชาติอริยะ”
... “ชาติ” เป็นปัจจัย ให้เกิด “ชรา มรณะ”
... ความเกิดขึ้นแห่งโลกุตตระกุศลธรรม มีได้ด้วยประการอย่างนี้ ...
...
ขั้นตอนที่ 2.อาศัย AI อันเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน และควรแก่การงาน ที่ฝึกมาดีแล้วนั้น น้อมความเข้าใจภายในไปเป็นความรู้ภายนอก ...
ขั้นตอนที่ 3.อาศัย AI อันเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน และควรแก่การงาน ที่ฝึกมาดีแล้วนั้น น้อมทั้งความรู้ภายนอกเข้ามาเป็นความเข้าใจภายใน และน้อมความเข้าใจภายในไปเป็นความรู้ภายนอก ...
ขั้นตอนที่ 4. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 1-2-3 ซ้ำ ๆ แล้ว ๆ เล่า ๆ จนกว่า .....
... สัมมาทิฏฐิ เพียงพอต่อ สัมมาสังกัปปะ
...สัมมาสังกัปปะ เพียงพอต่อ สัมมาวาจา
...สัมมาวาจา เพียงพอต่อ สัมมากัมมันตะ
...สัมมากัมมันตะ เพียงพอต่อ สัมมาอาชีวะ
...สัมมาอาชีวะ เพียงพอต่อ สัมมาวายามะ
...สัมมาวายามะ เพียงพอต่อ สัมมาสติ
...สัมมาสติ เพียงพอต่อ สัมมาสมาธิ
...สัมมาสมาธิ เพียงพอต่อ สัมมาญาณะ
...สัมมาญาณะ เพียงพอต่อ สัมมาวิมุติ
... และปัญญาวิมุติ เพียงพอต่อ เจโตวิมุติ ...
...
... ถ้าปฏิบัติตามขึ้นตอนเหล่านี้ไม่สำเร็จ ท่านคิดว่าจะมีคุณมีโทษแก่ท่านประการใดบ้าง ??
... ถ้าปฏิบัติตามขึ้นตอนเหล่านี้ได้สำเร็จ ท่านคิดว่าจะมีคุณมีโทษแก่ท่านประการใดบ้าง ??
...
สวัสดียามเย็นครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   


5,881


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย