เชิญร่วมทำบุญสร้างสถานบฎิบัติธรรมพุทธสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์(อาศรมกลางดง)ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 เทวธรรม   17 ธ.ค. 2555

 ประเพณีอันเป็นของควบคู่กันมาอยู่แล้วแต่ช้านนาน มาบูรณาการ ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาว์ชน อันเป็นอนาคตของชาติ และ ปลูกฝังจริยะธรรมอันแฝงอยู่ในขนบประเพณี ไม่ให้สูญหายไปตามการเวลา ในส่วนของการจัดการฝึกอบรมวิปัสนากรรมมัฎฐานได้มีผู้มีความรู้โดยตรง มาเป็นผู้ชี้แนะ โดยการฝึกอบรมจะทำกันทุกวันในศูนย์กรรมฐาน โดยในการดำเนินการระยะแรกเริ่มนั้นจะทำการปลูกที่พักชั่งคราวและจัดระบบน้ำ ไฟอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกแต่ยังขาดแคลยทุนทรัพย์อยู่เป็นจำนวนมากจึงใครขอบอกบุญแก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมสละทุนทรัพย์ เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดตั้งพุทธสถานจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์ เพื่อเป็นการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในอีกหน้าหนึ่งในการจัดตั้งพุทธสถานอันจะเป็นสถานที่ประดิษฐสถานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงตราบจนถึง ๕,๐๐๐ พระวัสสาสืบต่อไป โดยการดำเนินการระยะแรกนั้นมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆดังนี้ จัดตั้งระบบน้ำไฟใช้งบประมาญราวๆ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ที่พักชั่วคราวใช้งบประมาณราว ๕๐,๐๐๐ บาท จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสละทุนทรัพย์ร่วมทำบุญอันเป็นมหาบารมีครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา หรือจะบริจาคเป็นเจ้าภาพตามรายการดังด่อไปนี้ ๑. เสาปูนสำเร็จรูป๖ศอก จำนวน ๕๗ ต้น ราคาต้นละ ๒๗๗ บาท ๒. ปูนจำนวน ๕๐ กระสอบ ราคากระสอบละ ๑๐๐ บาท ๓. ดินปล๊อกจำนวน ๕๐๐ ก้อน ราคาก้อนละ ๙ บาท ๔. ตองตึง(ใบพลวง)มุงหลังคาจำนวน ๒๐๐๐ ตับ ตับละ ๑๐ บาท ๕.กระเบื้องมุงหลังคา ๑๐๐ แผ่นราคาแผ่นละ ๓๙ บาท ๖.ก้อนอิฐดินเผา จำนวน ๑๐๐ ก้อน ราคาก้อนละ ๖ บาท ๗.แผ่นไม้ไผ่สานขนาด ๓ คูณ ๓ เมตร สำหรับทำฝากุฎิ จำนวน ๓๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๘๐๐ บาท ๘.เครื่องสุขภัณฑ์ จำนวน ๖ ชุด ราคาชุดละ ๕, ๐๐๐ บาท จึงใคร่ขอบอกบุญบอกกุศลให้ท่านทั้งหลายผู้มีใจบุญ ใจฝักไฝ่ในการบุญการกุศลได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลมหาบารมีอันใหญ่หลวง มาณที่นี้ ในโอกาสต่อไปนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลางในสากลโลก อันมี พระพุทธ พระรรม พระสงฆ์ พระสยามเทวาธิราซ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และสิ่งศักสิทธิ์ ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงได้อภิบาล ปกปักรักษา ให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีทรัพย์สมบัติให้ถึงพร้อม ทั้งภายใน และภายนอก ประกอบสิ่งใดจงสมมุ่งมาดปรารถนา ทุกเมื่อทุกประการเทอญฯ............. ความเป็นมาของการจัดตั้งพุทธสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรี พุทธชยันตีนุสรณ์ (อาศรมกลางดง) เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสั้นพุทธเจ้า ทางท่านพระอาจารย์ เทวฤทธิ์ เทวธมฺโม พร้อมด้วย คณะ ศิศุยานุศิษย์ทั้งหลาย จึงมีดำริที่จะสร้าง พุทธสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์ ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในปีมหามงคลอันเป็นปี ครบรอบพุทธชยันตี โดยได้จัดหาพื้นที่ในเขตที่เหมาะสมแก่การบฎิบัติธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนา โดยการจัดตั้งนั้นจะทำขึ้นในพื้นที่ บ้านกลางดง ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๖ ไร่เศษ ราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการรวบรวมเงินจากจิตศรัทธา และผ้าป่าจากผู้มีจิตศรัทธาจากที่ต่างๆ (ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสถานบฎิบัติธรรม และฝึกอบรมการบฎิบัติธรรม กรรมมัฎฐาน แก่เยาว์ชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการบฎิบัติธรรม เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงบัจุบัน และเป็นสถานที่แสดงอัตตชีวะประวัติของครูบาอาจารย์สายล้านนาที่สำคัญ อีกประการหนึ่งยังได้ใช้เป็นสถานที่อบรมเยาว์ชนและผู้สนใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนรรมล้านนา และเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ประเพณีต่างๆที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาจารีตประเพณีของล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามให้กับเยาว์ชนและผู้สนใจ โดยการนำเอาพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม    

DT013333

เทวธรรม

17 ธ.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5857 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย