เชิญสมัครฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ พระภิกษุ เพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ สำหรับจัดตั้ง สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานในวัด

 Aniwat  

-เป้าหมาย สอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระภิกษุ เพื่อจัดตั้ง สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานในวัด
-วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมแก่พระภิกษุ จนสำเร็จเป็นพระวิปัสสนาจารย์ สามารถสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน และการเจริญสติเพื่อพัฒนาปัญญาทางพุทธศาสนา แก่ชุมชนและผู้สนใจ ทุกวันอย่างต่อเนื่อง หลังเลิกงาน หรือ ช่วงที่มีเวลาว่าง ในอนาคตหากมีสถานที่พร้อม สามารถจัดหลักสูตร 3, 7, 14 หรือ 30 วัน เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
-กิจกรรมเพิ่มเติม กิจกรรมภายหลังเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การสอนธรรมะทั้งปฏิบัติและทฤษฎี, จัดทำเวปไซด์,
จัดตั้งห้องสมุด, มีเบอร์ฮอตไลน์คลายทุกข์, มีที่ให้ญาติโยมได้มาสนทนาคลายทุกข์,
ศูนย์กลางบริหารร่างกายดูแลสุขภาพ, ศูนย์แนะนำอาชีพการทำงาน,
และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำให้พระภิกษุในวัดได้มีกิจกรรมที่ดีต่อสังคม
-ระยะเวลาการอบรม ๖ เดือน (ช่วงแรก)
-สถานที่อบรม อาคารปฎิบัติธรรมในวัด
-ช่วงเวลาที่สอนปฏิบัติ ทุกวัน ช่วงบ่าย ถึง ๒๑.๓๐ น.
-ผู้เข้าร่วมอบรม พระภิกษุในวัด หรือ ฆราวาส ที่ต้องการฝึกปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก และคัมภีร์วิสุทธิมรรค เพื่อร่วมเผยแผ่วิปัสสนาต่อไปเป็นวิทยาทานแก่ชาวพุทธทั่วไป

เนื้อหาในการฝึกอบรม:
๑. ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกวัน
๒. ส่งอารมณ์ ทุกรอบ หลังเดินจงกรมและนั่งสมาธิเสร็จ รวมถึง การเจริญสติในระหว่างวันด้วย

*****เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนกว่าจะผ่านสภาวธรรมที่สำคัญดังนี้:

๒.๑ ผ่าน วิปัสสนาญาณ ๑๖,
๒.๒ การอธิษฐานเข้าผลสมาบัติ ดับนาน,
๒.๓ การอธิษฐานดับมาก,
๒.๔ การอธิษฐานทวน วิปัสสนาญาณที่ ๔ ๑๒ แบบอนุโลม และ แบบสุ่มสลับ

๓. การบรรยาย ช่วงที่ ๑ - เนื้อหาด้านปริยัติ หลังจากภาคปฏิบัติ
๓.๑ ประวัติกัมมัฏฐาน และการบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาล
๓.๒ ประวัติกัมมัฏฐานในประเทศไทย, รูปแบบกัมมัฏฐานต่างๆ ในประเทศไทย และวิปัสสนาวงศ์
๓.๓ ความหมายและความแตกต่างระหว่าง สมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน
๓.๔ การกำหนด และคุณประโยชน์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน
๓.๕ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนว ไตรสิกขา และ มหาสติปัฎฐานสูตร ๒๑ บรรพ
๓.๖ หลักฐานอ้างอิงทางทฤษฎีของ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ในพระไตรปิฎก, อรรถกถา, คัมภีร์วิสุทธิมรรค และ
คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
๓.๗ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานในต่างประเทศ การสอนเจริญสติเพื่อรักษาโรคเครียดในต่างประเทศ

๔. การบรรยาย ช่วงที่ ๒
๔.๑ ขั้นตอนก่อนการเริ่มปฏิบัติ ได้แก่ การสมาทานพระกัมมัฏฐาน, บูชาพระรัตนตรัย,
อาราธนาศีล ๕ และบทแผ่เมตตา
๔.๒ วิธีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้นใน อิริยาบถย่อยในระหว่างวัน, เดินจงกรม และนั่งสมาธิ
๔.๓ การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ผู้ปฏิบัติที่เคยฝึกกัมมัฏฐานแบบอื่นมาก่อน
๔.๔ การสอนให้ผู้ปฏิบัติมุ่งเน้น การกำหนดอิริยาบถย่อยระหว่างวัน
และวิธีสอน การเจริญสติ เพื่อพัฒนาปัญญา คลายเครียด ลดความโกรธ และเพิ่มความสุข
เพื่อนำเอาไปใช้ให้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ตนเอง ครอบครัว การงาน และสังคม
๔.๕ วิธีการรับฟัง, การสอบอารมณ์ และการแนะนำเพื่อพัฒนาจิต สำหรับปัญหาเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติใน การกำหนดอิริยาบถย่อย
๔.๖ วิธีการสอบอารมณ์ และแก้สภาวธรรมในขณะเดินจงกรม และนั่งสมาธิ
ให้อยู่ในเส้นทางของวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔

*****สอนโดย อณิวัชร์ เพชรนรรัตน์ อาคารปฏิบัติธรรม ๕ ชั้น วัดลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เพื่อเป็นวิทยาทานและร่วมเผยแผ่วิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พุทธศาสนาสืบไป
โทร Dtac 0919 935593 / True 087 6659222 / Ais 081 383 5443
เชิญเปิดเวปไซด์ ธรรมะ อ่านเนื้อหา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ที่นี่
http://vipassanameditationthailand.blogspot.com/2013/09/blog-post_20.html


5,910


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย