บุคคลจะอยู่ดีมีสุข ต้องอาศัยสังคมที่สงบเรียบร้อย ต้องอาศัยบุคคลเป็นอยู่ปฏิบัติกิจหน้าที่ด้วยดี


บุคคลกับบุคคลประกอบกันเข้าเป็นสังคม สังคมก็เป็นที่รวมให้บุคคลมีโอกาสสัมพันธ์เกาะเกี่ยวยึดโยง พึ่งอาศัย และแผ่ประโยชน์ถึงกัน บุคคลจะอยู่ดีมีสุข ต้องอาศัยสังคมที่สงบเรียบร้อย ต้องอาศัยบุคคลเป็นอยู่ปฏิบัติกิจหน้าที่ด้วยดี

หนังสือ การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)   

2,792


Ralated Story





จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย