เวลามีจำกัด สมองมีจำกัด เราจึงต้องเลือกสิ่งที่เราจะหยิบขึ้นมารู้ให้ดี

 Webmaster  

"เวลามีจำกัด สมองมีจำกัด เราจึงต้องเลือกสิ่งที่เราจะหยิบขึ้นมารู้ให้ดี"

วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมากำหนึ่งและตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ทรงรู้มีมากเปรียบเหมือนใบไม้ในป่า ส่วนสิ่งที่พระองค์นำมาส่ังสอนเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ มีน้อยเหมือนใบไม้ในกำมือของพระองค์

ทุกวันนี้สิ่งที่เรารู้ได้ในแต่ละวันมีมากเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่เราควรจะใส่ใจเพื่อประโยชน์จริงในชีวิตเราไม่ถึงหนึ่งกำมือ เวลามีจำกัด สมองมีจำกัด เราจึงต้องเลือกสิ่งที่เราจะหยิบขึ้นมารู้ให้ดี

พระอาจารย์ชยสาโร   

ที่มา : ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

2,910Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย