เสียสละได้ มีน้ำใจต่อกัน ครอบครัวจึงจะสุขสันต์ยั่งยืน
"เสียสละได้ มีน้ำใจต่อกัน ครอบครัวจึงจะสุขสันต์ยั่งยืน

ข้อที่ ๔. “จาคะ” แปลว่า ความเสียสละ พูดในเชิงบวกว่า ความมีน้ำใจ

…

จาคะนี้ก็มากับความรักที่แท้นั่นแหละ ได้แก่ความรักที่อยากให้เขาเป็นสุข พอนึกว่าอยากให้เขาเป็นสุข ก็ทำเพื่อเขาได้ เพราะอยากให้เขาเป็นสุข แต่ถ้ามีเพียงความรักแบบที่อยากให้ฉันเป็นสุข ฉันก็ไม่อยากทำให้คุณ ก็เสียสละไม่ได้ ก็คือไม่มีน้ำใจ"

หนังสือ พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)   
 2,859 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย