ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ รกรุงรังไปด้วยสิ่งของต่างๆ ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่นมันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุขหรือส่งเสริมกิเลส
ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน
เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ รกรุงรังไปด้วยสิ่งของต่างๆ
ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่น
มันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุข
หรือส่งเสริมกิเลส

- พุทธทาสภิกขุ -
 2,343 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย