บุญ ความหมายโดยพยัญชนะ คือ ธรรมชาติเป็นเครื่องชำระสันดานแห่งตน
บุญ ความหมายโดยพยัญชนะ คือ ธรรมชาติเป็นเครื่องชำระสันดานแห่งตน

พุทธทาสภิกขุจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย