ต่อให้ยากลำบากเพียงใด ในการดำเนินตามอริยมรรค ก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสพบหนทางนี้นับร้อยนับพันเท่า
คาถาธรรมบท สหัสสวรรค

“…[๑๑๑] ผู้มีปัญญา เพ่งพินิจ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้ไร้ปัญญา มีจิตไม่ตั้งมั่นที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี

[๑๑๒] ผู้มีความเพียรมั่นคง แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี

[๑๑๓] ผู้เห็นความเกิดและความดับ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นความเกิดและความดับที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี

[๑๑๔] ผู้เห็นอมตธรรม แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นอมตธรรมที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี…”

ต่อให้ยากลำบากเพียงใด ในการดำเนินตามอริยมรรค ก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสพบหนทางนี้นับร้อยนับพันเท่า

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ   
 2,738 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย