เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย นั่นแหละเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุด
"เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย นั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุด"

ไม่มีตัวกู ของกู

-พุทธทาสภิกขุ-


 2,645 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย