จริงใจและเปิดใจที่เมตตา แต่ต้องดำเนินการด้วยปัญญา
จริงใจและเปิดใจที่เมตตา แต่ต้องดำเนินการด้วยปัญญา

...

ถ้าเรามีความจริงใจและเปิดใจ เราก็เป็นผู้เริ่มต้นที่ถูกต้องแล้ว แต่จะเดินหน้าไปได้แค่ไหนก็จะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งมาประสานร่วมมือด้วย คือคนอื่นที่จริงใจและเปิดใจ ซึ่งจะมีแค่ไหน ก็เป็นขั้นตอนที่ต้องทำด้วยปัญญา โดยไม่ประมาท

หนังสือ สลายความขัดแย้ง สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 2,613 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย