คนเราจะประสบความสำเร็จทางโลกถึงขั้นไหนก็ตามเถอะ ถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสในจิตใจ เราจะไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้


ทำไมจึงต้องภาวนา

ชาวพุทธเราต้องถามตัวเองว่า เชื่อไหมว่าทุกข์ของมนุษย์เกิดเพราะกิเลส

คนเราจะประสบความสำเร็จทางโลกถึงขั้นไหนก็ตามเถอะ ถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสในจิตใจ เราจะไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ ถ้าเรายอมรับในสมมุติฐานของพระพุทธเจ้าข้อนี้แล้ว ในฐานะที่เราเป็นสัตว์รักสุขเกลียดทุกข์ เราน่าจะเห็นว่ากิจกรรมเพื่อขจัดกิเลสจำเป็นต้องเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา

นับแต่โบราณกาล มีกิจกรรมเดียวที่มุ่งต่อการขจัดกิเลสโดยตรงและได้ผลอย่างน่าพอใจ นั่นคือการภาวนาตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นี่แหละคือเหตุผลว่า ทำไมจึงต้องภาวนา

พระอาจารย์ชยสาโร

3,095


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย